1.  Bestellen
  Bestellen is eenvoudig, u plaatst de producten die u hebben wilt in uw winkelwagentje, vult uw adresgegevens in en bevestigt uw bestelling met een druk op de knop. Wij zorgen er vervolgens voor dat u uw bestelling snel thuis bezorgd krijgt. U ontvangt automatisch van iedere bestelling via onze internetshop een bevestiging per e-mail.
 
 2. Levertijd
 
  De meeste artikelen leveren wij uit voorraad. U heeft uw bestelling dan ook meestal binnen een paar dagen in huis. Als de levertijd langer is staat dit vermeld bij elk artikel of geven we u dat door via e-mail.
 3. Bezorging
 
  Uw bestelling wordt bij u thuis bezorgd met TNT post. Wij verzenden door heel Nederland en Belgie.
 
  Matrassen en Boxsprings worden apart bezorgd door de fabrikant, u wordt gebeld voor het maken van een afspraak voor de levering bij u thuis.
   
 4.  Verzend- en administratiekosten
 
 

De verzend- en administratiekosten bijdrage is € 6,95 in Nederland en voor Belgie € 9,95

 5.  Betaalwijze
 
  U kunt kiezen op welke manier u wenst te betalen;
 
  a) via iDEAL, de gemakkelijke en veilige manier van betalen via het internet, u kiest welke bank en kunt veilig via uw eigen bankomgeving betalen. Uw betaling wordt direct verwerkt en uw bestelling wordt door ons naar u toe verzonden.
 
  b) betaling vooraf per giro/bank, we sturen u orderbevestiging toe per post of e-mail, na ontvangst van uw betaling sturen we u de bestelling toe.
 
  c) afhalen bij ons in Vught, we gaan u berichten wanneer de bestelling klaar staat om op af te halen, betaling enkel contant mogelijk (geen pin/credit card) of u kunt het vooraf betalen en ophalen in Vught.
 
 6.  Algemene voorwaarden
 
  Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Allergiezorg BV
 
  LEVERINGSVOORWAARDEN
 
  1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Allergiezorg BV en op alle met Allergiezorg BV aangegane overeenkomsten.
  1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
  1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
  1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Allergiezorg BV ingestemd is.
  1.5 De internetsite van Allergiezorg BV richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
  1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Allergiezorg BV in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  1.7 Allergiezorg BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
  1.8 Door het gebruik van de internetsite van Allergiezorg BV en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 
  2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
   
  2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per fax, of per E-mail, gemaakt.
  2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
  2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres of hoofdadres.
  2.6 Koper en Allergiezorg BV komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Allergiezorg BV zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
  2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Allergiezorg BV garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 
  3. Prijzen.
   
  3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
  3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
  3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Allergiezorg BV in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.
  3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
 
  4. Betaling
   
  4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via IDEAL, overboeking vooraf en contant.
  Allergiezorg BV kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Allergiezorg BV
  4.2 In het geval door Allergiezorg BV een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.
  Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
  4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
  4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Allergiezorg BV als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
  4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Allergiezorg BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 
  5. Levering en leveringstijd.
  5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Allergiezorg BV ernaar om bestellingen binnen 7 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Allergiezorg BV kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
  5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
  5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
  5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
 
  5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 
  6. Ruilen en herroepingrecht
  6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:
 
  - tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
  - duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  - door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  - snel kunnen bederven of verouderen;
  - van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken;
  - van kranten en tijdschriften.
 
  - producten die om hygiënische reden niet retour gestuurd worden zijn voorzien van een verzegeling. Bij het verbreken van deze verzegeling vervalt het herroepingrecht.
 
  6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Allergiezorg BV zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen.
  6.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.
 
 7.  Eigendomsvoorbehoud
  7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.
 
 8.  Garantie en aansprakelijkheid
  8.1 Allergiezorg BV garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
  8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
  8.3 Allergiezorg BV is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Allergiezorg BV. Allergiezorg BV is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
  8.5 Indien Allergiezorg BV, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
  8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Allergiezorg BV of de fabrikant zijn verricht;
  - indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
  8.8 De Koper is gehouden Allergiezorg BV te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Allergiezorg BV mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
  De Koper is verplicht het product aan Allergiezorg BV te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Allergiezorg BV zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
  8.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
  Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
  Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.
 
 9. Overmacht
  9.1 In geval van overmacht is Allergiezorg BV niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
  9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 
 10.  Intellectuele eigendom.
  10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Allergiezorg BV, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 
 11. Persoonsgegevens.
  11.1 Allergiezorg BV zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Allergiezorg BV neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
 
 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
  12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
 13.  Links
 
  13.1 De site van Allergiezorg BV kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Allergiezorg BV geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
 
 
 14. Uw rechten
 
  14.1 U kunt altijd aan Allergiezorg BV vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Allergiezorg BV vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Allergiezorg BV zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Allergiezorg BV hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.
 
 7. Privacy Policy Allergiezorg.nl
 
  Algemeen:
  Allergiezorg.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Allergiezorg.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
 
  Gebruik van NAW Gegevens:
  Allergiezorg.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren.
  Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen.
  Om het winkelen bij Allergiezorg.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.
  In uw Allergiezorg.nl account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
  Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 
  Cookies:
  Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Allergiezorg.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Tevens worden ze gebruikt om uw order correct af te handelen.
 
  Overige:
  Allergiezorg.nl verkoopt uw gegevens niet. Allergiezorg.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Allergiezorg.nl Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden opgeslagen.